Unit F – 2002 Comox Ave., Comox, BC V9M 3M6 250.890.7561

Lưu Giữ Hồ Sơ

Lưu trữ hồ sơ, gắn thẻ và báo cáo thống kê là các yếu tố then chốt trong việc truy xuất nguồn gốc, là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các chủ sở hữu giấy phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ (AQSF). Các yêu cầu này được mô tả trong Điều Kiện Cấp Phép (CoL) Nuôi Trồng Thủy Sản Có VỏBản Đồ Họa Thông Tin về Cách Truy Xuất Nguồn Gốc Các Sản Phẩm Thủy Sản Có Vỏ Được Nuôi Trồng. Việc truy xuất nguồn gốc cho phép các cơ quan quản lý của chính phủ điều tra về các đợt bùng phát dịch bệnh từ thực phẩm và giúp đảm bảo rằng chỉ có các sản phẩm được khai thác hợp pháp mới vào được thị trường. Việc lưu trữ hồ sơ cho phép truy xuất nguồn gốc của tất cả các lần luân chuyển thủy sản có vỏ từ khi nuôi trồng cho đến khi thu hoạch và tiêu thụ.

Điều Kiện Giấy Phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ của DFO (English Only)
Bản Tóm Tắt Điều Kiện Cấp Phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ của BCSGA.

Thông Lệ Tốt Nhất về Truy Xuất Nguồn Gốc
Truy Xuất Nguồn Gốc Thủy Sản Có Vỏ – Đồ Họa Thông Tin
Gắn Thẻ trong Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ
Hồ sơ luân chuyển sản phẩm thủy sản có vỏ

Bảng Tính Lưu Giữ Hồ Sơ

Kiểm Tra Đáy Biển Hàng Năm
Nhận Dạng Dụng Cụ
Sử Dụng Vật Liệu Tuyển Nổi bằng Bọt Xốp

Comments are closed.